Polityka prywatności

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Firmy P.P.H. BARWAPOL:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 93/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej 'RODO') (Dz. Urz. UE L 119) P.P.H. BARWAPOL informuje o wprowadzonych i zastosowanych najwyższych zabezpieczeniach danych osobowych takich, by każdy użytkowanik powierzający dane osobowe w serwisie www.barwapol.pl czuł się bezpiecznie. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, cel i zakres przetwarzania przez BARWAPOL Państwa danych osobowych. Definiuje obowiązki firmy P.P.H. BARWAPOL jako Administratora Danych Osobowych oraz przysługujące Państwu prawa w tym zakresie.

II. Administratorem Danych Osobowych jest:
P.P.H. BARWAPOL z siedzibą w Pruszkowie przy ulicy Żbikowskiej 22, 05-800 Pruszków, wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 534-020-10-71 , REGON: 012506061 , zwany dalej „Administratorem”.

III. Kontakt z Administratorem:
W sprawie zgłoszeń żądań lub przekazania informacji dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się Administratorem pisząc na adres info@barwapol.pl

IV. Cel przetwarzania:

W czasie korzystania ze sklepu barwapol.pl Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będzie proszony Użytkownik, to w przypadku formularzy zamówień podanie pełnych danych osobowych. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. 

dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie do celów określonych w Art. 6. Ust.1, lit. f RODO:
„Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”
A w szczególności do:
1. do celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
2. do celów związanych z prawidłowym wykonywaniem realizacji umów kupna /sprzedaży oferowanych produktów, zawieranych w formie pisemnej lub poprzez wyrażenie akceptacji (pisemna lub słowna) na podstawie przedstawianych ofert, a w szczególności:
3. do celów związanych z podjęciem niezbędnych działań przed zawarciem umowy
4. do celów marketingu bezpośredniego produktów Administratora
5. do celów przekazywania informacji, realizacji dostarczania zamówionych produktów oraz składania reklamacji
6. do celów obsługi próśb, celów, żądań i zapytań Użytkownika
7. do celów dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, windykacji Należności, postępowań sądowych
8. do celów prowadzenia analizy sprzedaży, analizy funkcjonalności, analiz statystycznych, poprawy działania strony internetowej
9. do celów korzystania z wszelkich uprawnień konsumenckich
10. do celów uczestnictwa w promocjach
11. do celów przechowywania danych w celach archiwalnych i zapewnienia bezpieczeństwa i rozliczalności

V. Prawa Użytkownika::

Zgodnie z art. 7 r RODO.
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

1. Prawo dostępu do danych osobowych: Na wniosek Użytkownika Administrator potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych.
2. Prawo do sprostowania danych osobowych: W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Administratora ich sprostowania lub uzupełnienia.
3. Prawo do usunięcia danych osobowych: W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się of Administratora usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez Administratora).
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać od Administratora czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zarządać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania Administratora nadal będzie uprawniony do przechowywania danych osobowych.
5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych: W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.
6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych, kiedy:
- Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,
- Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,
- Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.


VI. Czas przechowywania danych osobowych:
Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Administratora roszczeń w stosunku do Użytkowników

VII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z nią w zakresie niezbędnym do realizacji umów i działań handlowych, a w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotom takim jak: firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi, pomiotom przetwarzającym t.j. – biuro księgowe, firmy transportowe lub firma informatyczna.

VIII. Obowiązki Administratora:

Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem barwapol.pl.

IX. Logi dostępowe:
W trakcie korzystania z Serwisów zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji Serwisem oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Serwisem. Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, BARWAPOL może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa numeru IP zawartego w logach dostępowych

X. Rodzaje wykorzystywanych plików 'Cookies':

1. Stosowane przez Administratora 'Cookies' są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. 'Cookies' zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików 'cookies':
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


XI. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

XII.Wyłączenie Odpowiedzialności:

Czytając, przeglądając czy korzystając ze sklepu internetowego barwapol.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. Jako właściciel sklepu barwapol.pl zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób sklep barwapol.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

XII. Przetwarzanie danych dzieci:
Usługi Administratora oferowane w ramach Serwisu skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

XIV. Kontakt oraz prawo do wniesienia skargi:

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: info@barwapol.pl lub pisemnie na adres: P.P.H. BARWAPOL ul. Żbikowska 22, 05-800 Pruszków. W przypadkach, w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez Administratora lub podjętymi działaniami, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych